Home » 

Privacy Statement

Teneinde de FTNON internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens FTNON voor welke doeleinden gebruikt en wat FTNON doet om uw privacy te beschermen. FTNON adviseert u voor het gebruik van de FTNON internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de FTNON internetsite de volgende disclaimer van toepassing. FTNON adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de FTNON internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de FTNON internetsite.

Indien FTNON gebruik maakt van de diensten van andere FTNON bedrijven of hulppersonen, zal FTNON - indien noodzakelijk - uw persoonsgegevens eveneens aan deze FTNON bedrijven of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en de infrastructuur van de FTNON-organisatie en de FTNON internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de FTNON internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere FTNON bedrijven of door FTNON ingeschakelde hulppersonen. 

FTNON zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de internationale FTNON-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel. 

Welke gegevens worden verwerkt 

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of het gebruik maken van andere diensten binnen de FTNON internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. FTNON verwerkt deze gegevens teneinde: 

 • de FTNON internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; 
 • de Diensten die via de FTNON internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren; 
 • de dienstverlening van FTNON, al dan niet via de FTNON internetsite te optimaliseren. 

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de FTNON internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat FTNON uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten. 
FTNON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken. 

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de FTNON internetsite bent. FTNON gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de FTNON internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door FTNON kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de FTNON internetsite. 
De FTNON internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de FTNON internetsite. FTNON houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de FTNON internetsite. 

Beveiliging 

FTNON heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens FTNON toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. 

Internetsites van derden

FTNON kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. FTNON is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. FTNON raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de FTNON Internetsite, kunt u contact opnemen via info@ftnon.com.

FTNON maakt gebruik van cookies - Lees hier meer over in ons privacy statement - Verberg deze melding